ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №11 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური მასწავლებელი
სექტორი
რეგიონი იმერეთი
რაიონი სამტრედია
ტელეფონი 577933802
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 თებერვალი, 2021წ.
სამუშაო საათები18 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 400-600 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. ავტობიოგრაფია/ cv;

2. პირადობის მოწმობის ასლი;

3. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

4. შესაბამისი სერტიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში);

5. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

4. განცხადების გადარჩევას (პირის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა) წარდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, უზრუნველყოფს კომისია. ამ მიზნით საჯარო სკოლა ვალდებულია კომისიის წევრებს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიაწოდოს შემოსული განცხადებები და თანდართული დოკუმენტაცია.

5. განსაზღვრული დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება. 


 კანდიდატი სპეციალური მასწავლებლის შტატზე უნდა აკმაყოფილებდეს რომელიმე შემდეგ მოთხოვნას:  

  •  მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული ჰქონდეს განათლების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით);
  • ჰქონდეს სულ მცირე ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და უნდა იცნობდეა სპეციალური განათლების პროგრამას; 
  • უნდა ჰქონდეს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან სულ მცირე სამი თვის სამუშაო გამოცდილება; 
  • ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და უნდა ჩააბაროს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდა.
  • არის მოქმედი სპეციალური მასწავლებელი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით დაგენილ მოთხოვნებს, იმ პირობით თუ 2022 წლის 01 იანვრამდე ჩააბარებს შესაბამის გამოცდას. 
  • ჰქონდეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენისა და განხორციელების გამოცდილება; 
  • ფლობდეს გუნდური მუშაობის უნარი; 
  • ფლობდეს კარგი საკომუნიკაციო და ინტერ-პერსონალური უნარები, განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებით;
  • იცნობდეს ეროვნული სასწავლო გეგმას; 
  • ფლობდეს ციფრულ ტექნოლოგიებს; 

კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა:

1. კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება სკოლის საკონკურსო კომისიის მისამართზე - ქ.სამტრედია თელიას ქ. N2; 

2. ელექტრონული ფოსტის - samtredia11@mes.gov.ge საშუალებით.


გ ი ს უ რ ვ ე ბ თ     წ ა რ მ ა ტ ე ბ ე ბ ს ! 


გამოქვეყნების თარიღი 11 იანვარი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 21 იანვარი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS