ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ფოთის №5 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საინფორმაციო მენეჯერი
სექტორი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი ფოთი
ტელეფონი 571027763; 595410402
სამუშაოს დაწყების თარიღი25 ნოემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. შეასრულოს საჯარო სკოლის შინაგანაწესითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოთხოვნები;

2. იზრუნოს სკოლის განვითარებაზე;

3. შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებები;

4. გაუფრთხილდეს სკოლის ქონებას, დაიცვას უსაფრთხოების წესები;

5. აანაზღაუროს მის მიერ სკოლისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი;

6. აწარმოოს მოსწავლეთა მოძრაობის აღრიცხვა (პირველკლასელთა რეგისტრაცია, მოსწავლეთა მობილობა, სტატუსის შეჩერება/აღდგენა და ა.შ) სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში (Eschool.emis.ge);

7. უზრუნველყოს სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში (Eschool.emis.ge) მასწავლებელთა მონაცემების შეტანა, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის ასახვა, საგაკვეთილო ცხრილების შედგენა და სხვა ოპერაციების შესრულება;

8. უზრუნველყოს სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში (Eschool.emis.ge) სკოლის მიერ შერჩეული გრიფირებული სახელმძღვანელოების ელექტრონულად ასახვა;

9. უზრუნველყოს სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში (Eschool.emis.ge) მოსწავლეთა სარგებლობაში არსებული გრიფირებული სახელმძღვანელოების შეფასების შესახებ ინფორმაციის ელექტრონულად ასახვა;

10. უზრუნველყოს სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში (Eschool.emis.ge) სამეურვეო საბჭოს ფორმირების, წევრისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის და ახალი წევრის თაობაზე ინფორმაციის ასახვა;

11. საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს სკოლის მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის და სკოლის სხვა თანამშრომლებისთვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებაში კონსულტაციების გაწევა;

12. უზრუნველყოს კომპიუტერული ლაბორატორიის უსაფრთხო და ეფექტური მუშაობა;

13. უზრუნველყოს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გამოგზავნილი დავალებების შესრულებაში/ ელექტრონულად ინფორმაციის შეგროვებაში/გადაგზავნაში დახმარება;

14. დაიცვას სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების შედეგად მისთვის ცნობილი თანამშრომელთა/მოსწავლეთა პერსონალური მონაცემები;

15. კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს სკოლის დირექტორის დავალებების შესრულება.


გამოქვეყნების თარიღი 22 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 24 ნოემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS