სკოლა სსიპ - ქალაქ რუსთავის №14 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი რუსთავი
ტელეფონი 577211827
სამუშაოს დაწყების თარიღი12 ივლისი, 2022წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 310-385 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა.

2. უმაღლესი განათლება .

3. საოფისე პროგრამების (Word, Excel, Outlook. PowerPoint, ) სრულყოფილი ცოდნა.

4. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამა eFlow -ის და სკოლის ბაზების eSchool-ის პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება.

საქმისმწარმოებლის მოვალეობა:

1. უზრუნველყოს საქმისწარმოების გამართულად მუშაობა;

2. აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა და რეგისტრაცია;

3. აწარმოოს მოსწავლეთა ანბანური წიგნის ელექტრონული ვერსია;

4. გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა;

5. უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;

6. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;

7. მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;

8. უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა;

9. უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა და ასლის გადაღება;

10. უზრუნველყოს მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გააკონტროლოს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება;

11. უზრუნველყოს სკოლის დირექტორის ბრძანებების, შრომითი ხელშეკრულებებისა და გასაგზავნი წერილების პროექტების მომზადება;

12. კონტროლი გაუწიოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულებისა და დავალების ადრესატებამდე მიტანას;

13. უზრუნველყოს email.mes.gov.ge ფოსტაზე წერილების მიღება და პასუხის გაცემა.

14. კომპეტენციის ფარგლებში შეასრულოს სკოლის დირექტორის სხვა დავალებები.

I ეტაპი- დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. პირადობის მოწმობის ასლი;

2. ავტობიოგრაფია/ cv;

3. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

4. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

5. შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).

II ტური გასაუბრება

გამოქვეყნების თარიღი 23 ივნისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 12 ივლისი, 2022წ.